Säännöt

Teknan säännöt

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TEKin Naisakatemia. Alatoiminimenä voidaan käyttää TEKNAa. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääasiassa Pirkanmaalaisten tekniikan akateemisten naisten yhdyssiteenä ja herättää keskustelua heitä kiinnostavista ammatillisista, yhteiskunnallisista ja koulutuksellisista asioista, sekä ottaa niihin kantaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii Tekniikan Akateemiset ry:n kerhona.

Yhteistoiminnassa Tekniikan Akateemiset ry:n kanssa yhdistys:
1. Harjoittaa tarkoituksensa mukaista koulutus- ja julkaisutoimintaa;
2. Järjestää virkistystapahtumia ja opintomatkoja;
3. Avustaa, ohjaa ja tukee jäsentensä yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa;
4. Pyrkii yhteistoimintaan muiden yhdistyksen tarkoitusta vastaavalla tavalla toimivien järjestöjen kanssa;
5. Tekee aloitteita ja esityksiä yhdistyksen toimintaan liittyville yhteisöille.

Yhdistyksen hallitus voi perustaa jäsenistön ehdotuksesta tai omasta harkinnastaan jaostoja sekä asettaa pysyviä ja tilapäisiä toimikuntia. Jaostojen toimintaan voivat osallistua vain yhdistyksen jäsenet.


Jäsenet

Yhdistykseen kuuluu varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä. Näissä säännöissä heistä käytetään yhdessä nimeä yhdistyksen jäsenet tai jäsenet.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Tekniikan akateemisten jäsenliittojen jäsenet maksamalla yhdistyksen liittymismaksun. Kannatusjäseniksi voivat hakemuksesta ja yhdistyksen hallituksen hyväksynnän jälkeen liittyä muutkin kuin edellä mainitun ehdon täyttävät henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin. Kannatusjäsen ei voi toimia yhdistyksen puheenjohtajana, rahastonhoitajana tai varapuheenjohtajana.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä,

1. jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittyessään sitoutui (esim. jättää jäsenmaksunsa maksamatta)
2. jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
3. jos jäsen ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa, nimeensä ja yhteystietoihinsa kohdistuvista muutoksista tai mikäli hän eroaa edustamansa Tekniikan akateemisen jäsenliiton jäsenyydestä.

Maksut ja tilivuosi

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää liittymis- ja jäsenmaksuja. Niiden suuruuden määrää yhdistyksen vaalikokous. Jäsen, joka on liittynyt mukaan yhdistykseen kalenterivuoden jälkimmäisen puoliskon aikana, maksaa tältä kalenterivuodelta puolet varsinaisesta jäsenmaksusta.

Lisäksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää asianmukaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä ja maksullisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa.


Hallinto

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen vaalikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan, rahastonhoitaja ja muut varsinaiset jäsenet vuodeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi uudestaan, mutta riittävän vaihtuvuuden turvaamiseksi hallitukseen pyritään valitsemaan joka vuosi 1-3 uutta jäsentä. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi vain yhdeksi kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.

Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita, pois lukien niitä, jotka näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan kuuluvat yhdistyksen kokoukselle.

Erityisesti hallituksen tulee:

1. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa;
2. Pitää huolta yhdistyksen juoksevista asioista ja tiedottaa toiminnasta sekä jäsenistöä että Tekniikan Akateemiset ry:tä;
3. Edustaa yhdistystä;
4. Valvoa yhdistyksen sääntöjen noudattamista;
5. Kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja panna toimeen niiden päätökset;
6. Hoitaa yhdistyksen varoja, valvoa sen kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa;
7. Laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
8. Pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa, josta ilmenee vähintään jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;
9. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.


Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja vaalikokous viimeistään marraskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen ja laittamalla kutsu yhdistyksen kotisivulle.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen ei pääse osallistumaan yhdistyksen kokoukseen, hän voi antaa äänioikeutensa valtakirjan avulla kokoukseen osallistuvalle jäsenelle. Yhdistyksen jäsenellä voi kokouksessa olla vain yksi valtakirjalla annettu äänioikeus.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta

2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. Valitaan joka toinen vuosi seuraavaksi kahdeksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja;
2. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi rahastonhoitaja ja muut hallituksen varsinaiset jäsenet;
3. Valitaan seuraavan tilikauden kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastamaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varahenkilöt;
4. Päätetään seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksut;
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään seitsemän (7) jäsentä, joista ainakin kaksi (2) yhdistyksen hallituksen jäsentä, tai vaihtoehtoisesti vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen jäsenistä.

Muut asiat

10§

Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden toisiaan vähintään kuukauden välein seuraavan kokouksen kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä tekemä yhtäpitävä päätös.

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan jäljelle jääneet varat Tekniikan Akateemiset ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan.

Näissä säännöissä mainitsemattomissa tapauksissa noudatetaan voimassa olevan Yhdistyslain määräyksiä.

(Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 30.3.1999 sekä kohdat 1§ , 8§ , 9§ uudelleen käsitelty ja hyväksytty vuosikokouksessa 20.3.2001 ja vaalikokouksessa 13.11.2001. Vuonna 2016 tehtiin sääntöuudistus, jolloin päivitetyt säännöt käsiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokouksessa 30.3.2016 ja vaalikokouksessa 28.11.2016.)